ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TANKKORT

.

Kortutgivare: Svenska Oljebolaget AB (“SOAB”)
Kreditgivare: Svenska Oljebolaget AB (“SOAB”)
Kontohavare: Den fysiska eller juridiska person som efter ansökan beviljats SOAB-kort.
Kortinnehavare: Den fysiska eller juridiska person för vilken ett SOAB-kort utfärdats.

1. Giltighet. SOAB-kort utfärdas av SOAB sedan ansökan prövats av Kreditgivaren. SOAB-kort är SOABs egendom. SOAB-kort gäller för inköp av drivmedel och i förekommande fall även andra produkter/tjänster på SOABs samtliga anläggningar och på försäljningsställen med vilka SOAB har tecknat avtal. SOAB äger rätt att byta ut kort vid tidpunkt som företaget bestämmer. SOAB förbehåller sig rätten att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag som SOAB samarbetar med. SOAB-kortet är personligt. Kortet gäller endast i förening med personlig kod (PIN-kod). Avtalet om SOAB-kort upphör att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller SOAB sagt upp detsamma.

2. Ansökan om SOAB-kort. Ansökan om SOAB-kort görs skriftligen hos SOAB i enlighet med av SOAB från tid till annan föreskriven ansökan om SOAB-kort. Kontohavaren har i enlighet med vad som framgår av ansökan möjlighet att erhålla vissa begränsningar för SOAB-kort, till exempel begränsad volym, begränsat antal tankningar och antal giltiga kvaliteter. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa sig felaktiga eller senare händelser motivera ändrat ställningstagande äger SOAB rätt att omedelbart återkalla kortet.

3. Kreditprövning och Uppgiftslämnande till Register. SOAB-kort beviljas efter sedvanlig kreditprövning. SOAB förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan utan att ange skäl för sitt beslut. Kredit som beviljas kommer att rapporteras av Kreditgivaren till kreditupplysningsföretags kreditregister. Registrering i kreditupplysningsregister eller liknande register kan komma att ske i de fall då kortavtalet sagts upp på grund av bristande betalning eller att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar.

4. Handhavande av Kort, PIN-kod och Anmälan av Förlorat Kort. SOAB-kortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt som till exempel kontanter. Vid ansökan av SOAB-kort samt vid utfärdande av extrakort väljer Kortinnehavaren en PIN-kod knuten till kortet. SOAB-kort byts ut av SOAB vid Kontohavarens begäran. Anmälan om förlorat kort skall omgående meddelas till: Svenska Oljebolaget AB, Storgatan 35, 334 32 Anderstorp, 0371-58 75 70. Förlust av SOAB-kort skall vid misstanke om att obehörig kan komma att utnyttja kortet polisanmälas. Kopia av anmälan skall skickas till SOAB.

5. Namn- eller Adressändring, Ändrad Bolagsform, mm. Namn- eller adressändring eller annat rörande SOAB-kort skall omgående meddelas till: Svenska Oljebolaget AB, Storgatan 35, 334 32 Anderstorp, 0371-58 75 70. Företag/juridiska personer skall omedelbart underrätta SOAB om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren.

6. Betalningsansvar. Kontohavaren är betalningsansvarig för alla uttag som verkställs med kortet. Kontohavaren är införstådd med att dennes ansvar enligt dessa villkor även omfattar samtliga på kontot utfärdade kort. Betalningsansvaret för de uttag som görs med SOAB-kort får inte utan SOABs medgivande överlåtas.  Den sammanlagda skulden på kontot avseende inköp med ett eller flera kort får aldrig överstiga godkänd kreditgräns.

7. Faktura. Fakturering sker en eller två gånger per månad beroende på kreditgräns. Fakturan innehåller alla inkomna transaktioner från föregående period vid faktureringstillfället. Betalningen skall vara SOAB tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Vid försenad betalning äger SOAB rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter i enlighet med lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2% per månad. SOAB tillämpar kronavrundning enligt följande regler: 01-49 öre avrundas nedåt till helt krontal, 50-99 öre avrundas uppåt till helt krontal. SOAB äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Eventuella anmärkningar mot fakturan skall göras skriftligen inom 8 dagar till Svenska Oljebolaget AB, Storgatan 35, 334 32 Anderstorp varvid faktura medsändes.

8. Kreditgränser och Spärrning av Kort. SOAB har rätt att omedelbart säga upp kortavtalet, återkräva kortet och spärra det för ytterligare uttag om Kontohavaren inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot SOAB och/eller vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren. Vid uppsägning av Kontohavarens kredit förfaller hela kontoskulden jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. SOAB förbehåller sig rätten att spärra SOAB-kort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. SOAB förbehåller sig även rätten att ändra kreditgränsen för SOAB-kortets användning utan föregående meddelande till Kontohavaren.

9. Force Majeure och Ansvarsbegränsning. SOAB skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om SOAB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall skall ersättas av SOAB endast i den mån skada orsakas av att SOAB har varit oaktsam. SOAB ansvarar inte för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning, förändringar av SOABs egna eller annat anslutet stationsnät eller övriga inköpsställen. SOAB svarar inte heller för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer av tvingande lag. Svensk lag skall tillämpas på detta avtal.

10. Förändring av Villkoren och Personuppgiftsbehandling. Dessa allmänna villkor gäller tills det att SOAB meddelat annat. SOAB äger rätt att meddela ändring genom till exempel faktura och Kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av kortet/kontot. Kontohavaren/ Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till SOABs behandling av personuppgifter, inklusive personnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om Kortinnehavaren och Kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och reskontrabehandling samt personligt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till SOABs samarbetspartners. Kortinnehavaren är införstådd med att Kortinnehavaren automatiskt kommer att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger SOAB rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kortinnehavarens förvärv av varor och tjänster. Kortinnehavaren medger att SOAB på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom till exempel korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Om du har några frågor om användningen av dina uppgifter är du välkommen att vända dig till SOAB som ansvarar för behandlingen av personuppgifter på adress: Svenska Oljebolaget AB, Storgatan 35, 334 32 Anderstorp, eller telefon 0371-58 75 70, dit du också kan vända dig om du vill att dina uppgifter rättas eller raderas, eller om du vill anmäla att du i framtiden inte önskar direktmarknadsföring från oss eller våra samarbetspartners.

Anderstorp
1 november 2015

.