Diesel

Diesel är ett motorbränsle för förbränningsmotorer och består av en kolväteblandning framställd genom destillation av petroleum (råolja). Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik.

Den första dieselmotorn kom till Sverige 1900 och idag är diesel det vanligaste motorbränslet för tyngre fordon som lastbilar, traktorer och entreprenadmaskiner.

MILJÖ & KVALITET
Redan 1991 införde riksdagen en miljöklassning av diesel för att minska hälsoriskerna av dieselavgaser, särskilt i tätorter. Diesel av miljöklass 1 och 2 minskar utsläppen av framför allt partiklar, hälsoskadliga kolväten och svavelföreningar men även kväveoxider.

VILKEN DIESEL SKA JAG VÄLJA?
Valet av diesel kan bero på en mängd faktorer såsom rekommendationer från leverantörer och fordonstillverkare, företagets miljöpolicy, användningsområde eller hur länge du behöver lagra produkten. Rekommenderad lagringstid för diesel med rapsiblandning är till exempel max 1 år.

NYA SORTERS DIESEL /REDUKTIONSPLIKT
Med allt större fokus på miljö under senare år har utvecklingen av diesel med olika typer av biologiska iblandningar (biodiesel) blivit en prioritet bland producenterna. Samlingsnamnet för all biodiesel är FAME (fettsyrametylestrar) och nästan vilken biologisk olja som helst kan användas vid framställning (raps, soja, majs). Ofta styr pris och tillgång.

Sedan 2006 har huvuddelen av all diesel i Sverige innehållit en iblandning av RME (rapsmetylester). Senast i raden av iblandningar är HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som tillverkas av andra generationens råvaror exempelvis animaliska fetter och skogsråvara.

Den 1 juli 2018 infördes lagen om reduktionsplikt i Sverige för att möta mål satta av EU och inte minst av Sverige själva. All diesel som säljs i Sverige skall nu uppnå en viss procent reduktion av koldioxid. För att uppnå dessa mål har procent iblandning av biodrivmedel i fossil diesel ökat.

vanliga dieselsorter

DIESEL MK1 B0 (utan RME)
Diesel utan iblandning av RME. Kallas i folkmun ”ren” eller ”vit” diesel. Rekommenderas för anläggningar där en längre hållbarhet krävs. Har goda köldegenskaper.

DIESEL MK1 B7 (med RME)
Innehåller upp till 7% iblandning av förnybar RME samt viss mängd HVO. Diesel med lågiblandad RME är den mest förekommande dieseln på marknaden idag. Du bör inte lagra diesel med inblandning av RME längre än ett år. All lagring skall ske i godkända cisterner som inte släpper igenom ljus. Viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Detta kan du själv lätt göra med vattenpasta.

DIESEL MK1 FÄRGAD
Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer (exempelvis krossanläggningar och asfaltsverk), fartyg i kommersiell drift och lok. Dieseln är märkt grönfärgad så att den skiljer sig från den högskattade. Det är strikt förbjudet att köra bil, traktor och andra vägburna fordon på grön diesel.

BIODIESEL 100
Ett biobaserat motorbränsle som till 100% består av RME och ger mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än en vanlig diesel. Växthusgasreducering med över 60%. Innan du börjar använda 100% RME rekommenderar vi att du kontaktar fordonstillverkaren för ett godkännande.

HVO DIESEL
Förkortning för Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas syntetiska dieselbränslen. En diesel baserad på förnybara råvaror (exempelvis animaliska fetter och skogsråvara) och som beroende på råvara ger upp till 90% lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. HVO kan blandas i eller ersätta diesel i dieselmotorer då den i stort sett är kemiskt identisk med fossil diesel. Innan du börjar använda HVO rekommenderar vi att du kontaktar fordonstillverkaren för ett godkännande.

Historik
Den första diesel-motorn såg dagens ljus år 1897 och byggdes av tysken Rudolf Diesel.

Miljöklass 1
Vår diesel uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, EN590 och Svensk Standard SS-15 54 35.

Biodiesel
Produkterna med RME uppfyller kvalitets-kraven för bränsle enligt SS-EN 14214.

Produktblad & Säkerhets-datablad till alla produkter.