OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

Fossilfria bilar?

I Sverige har vi tagit stora steg bort från användningen av fossila drivmedel i transportsektorn. Det har framför allt skett genom en snabb ökning av användningen av biodrivmedel, men vi ser också en klar ökning i elanvändning via laddhybrider och batteridrivna elbilar. Det är en bra och önskvärd utveckling och vi behöver fortsätta på den inslagna vägen. Ingen kan dock idag peka ut en slutgiltig lösning utan båda lösningarna har fördelar och nackdelar.

Under överskådlig tid kommer vi att behöva båda dessa lösningar och kanske även nya som exempelvis bränslecellsbilar. Ingen av dessa lösningar är garanterat fossilfri och inte heller garanterat fossilberoende. Det handlar om olika tekniska lösningar som hämtar sin energi från antingen fossilt eller icke fossilt ursprung. Förbränningsmotorn kan använda såväl fossil som förnybar diesel, bensin, alkoholer och metangas (naturgas och biogas). Elmotorn fungerar på el oavsett den är producerad från kol, naturgas, vind, kärnkraft, sol eller annat förnybart ursprung. Bränslecellen fungerar på vätgas oavsett om den kommer från fossilt framställd vätgas eller har förnybart ursprung.

Det här är fakta. Då finns det inte utrymme för att tycka, känna eller vilja eller hänga sitt resonemang på något annat. När man som debattör eller politiker använder sig av uttryck som fossilbilar och fossilfria bilar i sin kommunikation med omvärlden ska man vara medveten om att man avsiktligen vilseleder sin mottagare. Avsiktligt skapar en felaktig bild för att uppnå något syfte som man har. Det är djupt beklagligt och direkt ohederligt. Det hjälper inte att tro eller tycka att det är ett förenklat sett att beskriva verkligheten och det därigenom berättigar sitt syfte. Svenska folket måste få information om hur det faktiskt ligger till för att kunna bilda sig en uppfattning om vilken väg de tycker att den svenska politiken ska gå. Att svenska initierade debattörer, politiker och andra fortsätter att prata i termer av fossilbilar och fossilfria bilar måste helt enkelt få ett slut.

Källa: Ulf Svahn, VD – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!